Search…
Dịch vụ E-Voucher

Luồng người sử dụng dịch vụ

Khách hàng lấy voucher phía VinID để sử dụng dịch vụ phía đối tác.
post
{API-Host}/merchant-integration
/v1/e-voucher/verify
Verify voucher
1
{
2
"store_code": "string",
3
"pos_code": "string",
4
"serial_number": "string",
5
"order_info": {},
6
"merchant_staff_id": "string",
7
"extra_data": {}
8
}
Copied!
post
{API-Host}/merchant-integration
/v1/e-voucher/mark-used
Mark used voucher
1
{
2
"store_code": "string",
3
"pos_code": "string",
4
"merchant_code": "string",
5
"merchant_voucher_code": "string",
6
"merchant_reference_id": "string",
7
"serial_number": "string",
8
"redeem_ref_id": "string",
9
"merchant_staff_id": int,
10
"extra_data": {}
11
}
Copied!

Mã lỗi

Code
Message
4000001
Dữ liệu không hợp lệ
4040901
Không tìm thấy dữ liệu thiết lập của merchant
4000902
Voucher serial không tồn tại, đã hết hạn hoặc đã được sử dụng
5000001
Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu
post
{API-Host}/merchant-integration
/v1/e-voucher/refund
Refund Voucher
1
{
2
"serials": []"string"
3
}
Copied!

Mã lỗi

Code
Mesage
4000001
Dữ liệu không hợp lệ
4040901
Không tìm thấy dữ liệu thiết lập của merchant
5000001
Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu