Dịch vụ E-Voucher

Luồng người sử dụng dịch vụ

Khách hàng lấy voucher phía VinID để sử dụng dịch vụ phía đối tác.

Verify voucher

POST {API-Host}/merchant-integration/v1/e-voucher/verify

API cho Merchant xác thực thông tin voucher mà khách hàng sử dụng

Headers

NameTypeDescription

X-Key-Code*

string

mã xác thực merchant được khởi tạo trên Merchant Site

X-Timestamp*

string

thời gian merchant tạo request đến hệ thống của VinID

X-Nonce*

number

sử dụng với mỗi request từ merchant, có giá trị sử dụng trong 2h từ thời điểm hệ thống VinID nhận được request

X-Signature*

string

chữ ký điện tử xác thực của request

Request Body

NameTypeDescription

store_code*

string

Mã cửa hàng của merchant được VinID cấp, nơi khách hàng sử dụng voucher

pos_code*

string

Mã máy pos cửa hàng của merchant được VinID cấp, nơi khách hàng sử dụng voucher

serial_number*

string

Mã sử dụng (ticket/code/serial) của voucher mà khách hàng sử dụng

order_info*

object

Thông tin đơn hàng phía đối tác

merchant_staff_id*

string

Mã định danh nhân viên merchant tại cửa hàng

extra_data

object

Thông tin bổ sung

{
  "meta":{
   "code":200,
   "message":"success"
  },
  "data": {
   "available_to": "long",
   "available_from": "long",
   "min_order_value": "double",
   "discount_value": "double",
   "discount_type": "string (percent, amount)",
   "apply_in_holiday": "boolean",
   "merchant_voucher_code": "string"
  }
}
{ 
 "store_code": "string",
 "pos_code": "string",
 "serial_number": "string",
 "order_info": {},
 "merchant_staff_id": "string",
 "extra_data": {}  
}

Mark used voucher

POST {API-Host}/merchant-integration/v1/e-voucher/mark-used

API cho Merchant đánh dấu voucher đã sử dụng

Headers

NameTypeDescription

X-Key-Code*

string

mã xác thực merchant được khởi tạo trên Merchant Site

X-Timestamp*

string

thời gian merchant tạo request đến hệ thống của VinID

X-Nonce*

number

sử dụng với mỗi request từ merchant, có giá trị sử dụng trong 2h từ thời điểm hệ thống VinID nhận được request

X-Signature*

string

chữ ký điện tử xác thực của request

Request Body

NameTypeDescription

store_code*

string

Mã cửa hàng của merchant được VinID cấp, nơi khách hàng sử dụng voucher

pos_code*

string

Mã máy pos cửa hàng của merchant được VinID cấp, nơi khách hàng sử dụng voucher

serial_number*

string

Mã sử dụng (ticket/code/serial) của voucher mà khách hàng sử dụng

redeem_ref_id*

string

Mã tham chiếu của giao dịch sử dụng sử dụng voucher của merchant

merchant_staff_id*

number

Mã định danh nhân viên merchant tại cửa hàng

extra_data

object

Thông tin bổ sung

merchant_code*

string

Mã merchant được VinID cấp

merchant_voucher_code*

string

Merchant voucher code

merchant_reference_id*

string

Merchant reference id

{
  "meta":{
   "code":200,
   "message":"success"
  }
}
{ 
 "store_code": "string",
 "pos_code": "string",
 "merchant_code": "string",
 "merchant_voucher_code": "string",
 "merchant_reference_id": "string",
 "serial_number": "string",
 "redeem_ref_id": "string",
 "merchant_staff_id": int,
 "extra_data": {}  
}

Mã lỗi

Code

Message

4000001

Dữ liệu không hợp lệ

4040901

Không tìm thấy dữ liệu thiết lập của merchant

4000902

Voucher serial không tồn tại, đã hết hạn hoặc đã được sử dụng

5000001

Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu

Refund Voucher

POST {API-Host}/merchant-integration/v1/e-voucher/refund

API Thu hồi e-voucher

Headers

NameTypeDescription

X-Key-Code*

string

mã xác thực merchant được khởi tạo trên Merchant Site

X-Timestamp*

string

thời gian merchant tạo request đến hệ thống của VinID

X-Nonce*

number

sử dụng với mỗi request từ merchant, có giá trị sử dụng trong 2h từ thời điểm hệ thống VinID nhận được request

X-Signature*

string

chữ ký điện tử xác thực của request

Request Body

NameTypeDescription

serials*

[]string

Serial numbers of the voucher codes

{
  "meta":{
   "code":200,
   "message":"success"
  }
}
{ 
 "serials": []"string"
}

Mã lỗi

CodeMesage

4000001

Dữ liệu không hợp lệ

4040901

Không tìm thấy dữ liệu thiết lập của merchant

5000001

Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu

Last updated