Quy tắc kết nối chung

Các quy tắc chung khi thực hiện kết nối vào hệ thống VinID

Để có thể thực hiện tích hợp vào hệ thống VinID, đối tác cần tuân thủ các quy tắc kĩ thuật chung sau :

Last updated