Search…
Dịch vụ Topup VinID Point

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Topup VinID Point cho phép các đối tác tích hợp thực hiện nạp điểm VinID trực tiếp tới số điện thoại của người dùng. Chỉ cần số điện thoại đã đăng ký tài khoản VinID là người dùng sẽ nhận được điểm Vinpoint ngay vào tài khoản VinID mà không cần thực hiện bất cứ thao tác gì.
Lưu ý:
Điểm VinID đã được topup cho người dùng thì không thể thu hồi. Để tránh rủi ro cho đối tác, mặc định số điểm được Topup chỉ có thể sử dụng sau 24 giờ kể từ thời điểm nhận. Trường hợp Merchant mong muốn số điểm có thể sử dụng ngay, vui lòng liên hệ với Bộ phận kinh doanh hoặc tham khảo Dịch vụ VinID Giftcode

Luồng người dùng sử dụng dịch vụ

Đối tác có thể sử dụng Dịch vụ Topup VinID Point cho nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào nghiệp vụ của mình như: mua bán điểm, trao đổi/tặng thưởng, … từ hệ thống của mình. Sơ đồ dưới đây minh họa cho nghiệp vụ Đổi điểm VinID của đối tác có hệ thống điểm loyalty riêng.

Sơ đồ xử lý kỹ thuật

APIs

get
{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty
/topup/member?{parameters}
Get user info by phone number
REQUEST TEMPLATE
1
{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty/topup/member?phone_number=string&store_code=string&pos_code=string
Copied!
post
{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty
/topup
Top-up points to phone number
1
//TEMPLATE
2
{
3
"phone_number": "string",
4
"store_code" : "string",
5
"pos_code" : "string",
6
"point_amount":2,
7
"order_id": "string",
8
"txn_id":"string",
9
"send_receipt": true/false,
10
"receipt_info": {
11
"name": "string",
12
"address": "string",
13
"email": "string",
14
"tax_code": "string"
15
}
16
}
Copied!
get
{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty
/topup/status?{parameters}
Query order status
REQUEST TEMPLATE
1
{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty/topup/status?txn_id=string&store_code=string&pos_code=string
Copied!

Mã lỗi

Code
Message
4000001
Dữ liệu không hợp lệ
4000306
Thẻ chưa được kích hoạt hoặc tạm thời bị khóa
4000307
TnxID đã tồn tại
4000315
Tài khoản không tồn tại
4000318
Tài khoản có nguy cơ tiềm ẩn
4000326
Tài khoản chưa được kích hoạt hoặc tạm thời bị khóa
4000328
Quá giới hạn số điểm cho phép để xuất hóa đơn
4010001
Lỗi trong quá trình chứng thực yêu cầu
4030302
Store/POS không tồn tại
Tham khảo bảng Mã lỗi chung
Xem thêm:
Last modified 1yr ago