Search…
Dịch vụ Topup VinID Point

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Topup VinID Point cho phép các đối tác tích hợp thực hiện nạp điểm VinID trực tiếp tới số điện thoại của người dùng. Chỉ cần số điện thoại đã đăng ký tài khoản VinID là người dùng sẽ nhận được điểm Vinpoint ngay vào tài khoản VinID mà không cần thực hiện bất cứ thao tác gì.
Lưu ý:
Điểm VinID đã được topup cho người dùng thì không thể thu hồi. Để tránh rủi ro cho đối tác, mặc định số điểm được Topup chỉ có thể sử dụng sau 24 giờ kể từ thời điểm nhận. Trường hợp Merchant mong muốn số điểm có thể sử dụng ngay, vui lòng liên hệ với Bộ phận kinh doanh hoặc tham khảo Dịch vụ VinID Giftcode

Luồng người dùng sử dụng dịch vụ

Đối tác có thể sử dụng Dịch vụ Topup VinID Point cho nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào nghiệp vụ của mình như: mua bán điểm, trao đổi/tặng thưởng, … từ hệ thống của mình. Sơ đồ dưới đây minh họa cho nghiệp vụ Đổi điểm VinID của đối tác có hệ thống điểm loyalty riêng.

Sơ đồ xử lý kỹ thuật

APIs

post
{API-HOST}/merchant-integration/v1
/gateway
Get user info by phone number
post
{API-HOST}/merchant-integration/v1
/gateway
Top-up points to phone number
REQUEST TEMPLATE
{
"phone_no": "01118281123", // optional,numeric,min=10,max=11
"point_amount": 2, // required,numeric,min=0,should be < 20000 when send_reciept is true
"invoice_no": "string", // required,max length=23
"send_receipt": true | false, // required
"receipt_info": { // All receipt info fields is required if send_receipt is true
"name": "string", // max length=50
"address":"string", // max length=100
"email":"string", // Email format,max length=50
"tax_code":"string" // max=32
},
"send_sms": true | false, // optional, default value: true
"id_type": "string", // optional, valid value: MOBILE, CARD, USER_ID
"id": "string" // optional,
}
post
{API-HOST}/merchant-integration/v1
/gateway
Query order status

Mã lỗi

Tham khảo bảng Mã lỗi chung
Xem thêm: