Dịch vụ Topup VinID Point

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Topup VinID Point cho phép các đối tác tích hợp thực hiện nạp điểm VinID trực tiếp tới số điện thoại của người dùng. Chỉ cần số điện thoại đã đăng ký tài khoản VinID là người dùng sẽ nhận được điểm Vinpoint ngay vào tài khoản VinID mà không cần thực hiện bất cứ thao tác gì.

Lưu ý:

Điểm VinID đã được topup cho người dùng thì không thể thu hồi. Để tránh rủi ro cho đối tác, mặc định số điểm được Topup chỉ có thể sử dụng sau 24 giờ kể từ thời điểm nhận. Trường hợp Merchant mong muốn số điểm có thể sử dụng ngay, vui lòng liên hệ với Bộ phận kinh doanh hoặc tham khảo Dịch vụ VinID Giftcode

Luồng người dùng sử dụng dịch vụ

Đối tác có thể sử dụng Dịch vụ Topup VinID Point cho nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào nghiệp vụ của mình như: mua bán điểm, trao đổi/tặng thưởng, … từ hệ thống của mình. Sơ đồ dưới đây minh họa cho nghiệp vụ Đổi điểm VinID của đối tác có hệ thống điểm loyalty riêng.

Sơ đồ xử lý kỹ thuật

APIs

Get user info by phone number

POST {API-HOST}/merchant-integration/v1/gateway

API cho merchant để kiểm tra thông tin của số điện thoại người dùng.

Headers

NameTypeDescription

X-API-Code*

string

mi_v1_loyalty_member_info

X-Merchant-ID*

string

Mã cửa hàng của merchant tại VinID

X-Terminal-ID*

string

Mã máy POS của merchant tại VinID

Request Body

NameTypeDescription

phone_no*

string

Số điện thoại của người dùng theo định dạng 0xxxxxxx. Tối thiểu 10 ký tự. Tối đa 11 ký tự

card_no

string

{
 "meta": {
  "code": int,
  "message": "string"
 },
 "data": {
  "full_name":    string,
  "phone_number":   string,
  "dob":       string,
  "gender":      string,
  "identify":     string, // Số điện thoại cá nhân
  "status":      string, // A: Active | I: Inactive | B: Block
  "card_status":   string  // A: Active | I: Inactive
 }
}

Top-up points to phone number

POST {API-HOST}/merchant-integration/v1/gateway

API để nạp điểm cho số điện thoại người dùng

Headers

NameTypeDescription

X-API-Code*

string

mi_v1_loyalty_transaction_topup

X-Merchant-ID*

String

Mã cửa hàng của merchant tại VinID

X-Terminal-ID*

String

Mã máy POS của merchant tại VinID

Request Body

NameTypeDescription

phone_no*

string

Số điện thoại nhận điểm theo định dạng 0xxxxxxx Tối thiểu 10 ký tự. Tối đa 11 ký tự.

point_amount*

integer

Số điểm cần nạp. Tối thiểu 50 .Tối đa 20000000 Nhỏ hơn 20000 nếu xuất hóa đơn

invoice_no*

string

Mã hóa đơn của merchant

send_receipt*

boolean

Yêu cầu xuất hóa đơn true: có. false : không

receipt_info

object

Thông tin để xuất hóa đơn Tất cả các trường thông tin bên dưới sẽ required nếu xuất hóa đơn

name

string

Tên ghi hóa đơn Tối đa 50 ký tự

address

string

Địa chỉ ghi hóa đơn Tối đa 100 ký tự

email

string

Email ghi hóa đơn (Yêu cầu truyền đúng định dạng) Tối đa 50 ký tự

tax_code

string

Mã số thuế ghi hóa đơn. Tối đa 32 ký tự

send_sms

boolean

id_type

string

Valid value: MOBILE, CARD, USER_ID

id

string

{
 "meta": {
  "code": 200,
  "message": "OK"
 }
}
REQUEST TEMPLATE
{
 "phone_no": "01118281123", 				// 	optional,numeric,min=10,max=11
 "point_amount": 2, 						//	required,numeric,min=0,should be < 20000 when send_reciept is true
 "invoice_no": "string", 				//	required,max length=23
 "send_receipt": true | false,			//	required
 "receipt_info": {						//	All receipt info fields is required if send_receipt is true
  "name": "string",      		//	max length=50
  "address":"string",					//	max length=100
  "email":"string",					// Email format,max length=50
  "tax_code":"string"     		// 	max=32
 },
 "send_sms": true | false,				// optional, default value: true
 "id_type": "string",					// optional, valid value: MOBILE, CARD, USER_ID
 "id": "string"           // optional, 
}

Query order status

POST {API-HOST}/merchant-integration/v1/gateway

API để kiểm tra trạng thái đơn hàng

Headers

NameTypeDescription

X-Merchant-ID*

string

Mã cửa hàng của merchant tại VinID

X-Terminal-ID*

string

Mã máy POS của merchant tại VinID

X-API-Code*

string

mi_v1_loyalty_transaction_detail

Request Body

NameTypeDescription

invoice_no*

string

Mã hóa đơn của merchant

{
  "meta": {
    "code": 200,
    "message": "Success"
  },
   "data": {
    "type":           string,   // TXN_EARN
    "status":          string,   // "S": success | "E" : error
  }
}

Mã lỗi

HTTP Status CodeCodeAPIMessageNote

400

4000

All

Bad request

403

403100

All

MerchantId/TerminalId invalid

500

5000

All

(Varies)

Mã lỗi chung của hệ thống

200

200300

Get member info

Member card is not activated or blocked

200

4000306

Top-up points

Member card is not activated or blocked

200

200301

Get member info

Account is not activated or blocked

Tài khoản chưa được kích hoạt hoặc tạm thời bị khóa

200

4000326

Top-up points

Account is not activated or blocked

Tài khoản chưa được kích hoạt hoặc tạm thời bị khóa

200

200400

Get member info

Member does not exist

Tài khoản của thành viên không tồn tại

200

4000315

Top-up points

Member does not exist

Tài khoản của thành viên không tồn tại

200

4000307

Top-up points

Invoice no already exists

200

4000001

Top-up points

MerchantId/TerminalId/RequestId invalid

200

4030302

Top-up points

MerchantId/TerminalId not found/not active

200

500400

Top-up points

Insufficient point balance

Số điểm của thành viên không đủ để thanh toán

200

4000318

Top-up points

Member is potential risk

200

4000328

Top-up points

Exceeded max point amount for receipting

Giá trị giao dịch vượt giới hạn

200

600400

Top-up points

Campaign is unavailable or Allowed point has exceeded

200

600500

Top-up points

Transaction value exceeds limitation

200

600600

Top-up points

Transaction is invalid

Giao dịch không hợp lệ (điểm vượt hạn mức tối đa trên giao dịch, trạng thái khách hàng không hoạt động,…)

Tham khảo bảng Mã lỗi chung

Xem thêm:

Last updated