Search…
⌃K

Dịch vụ Topup VinID Point

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Topup VinID Point cho phép các đối tác tích hợp thực hiện nạp điểm VinID trực tiếp tới số điện thoại của người dùng. Chỉ cần số điện thoại đã đăng ký tài khoản VinID là người dùng sẽ nhận được điểm Vinpoint ngay vào tài khoản VinID mà không cần thực hiện bất cứ thao tác gì.
Lưu ý:
Điểm VinID đã được topup cho người dùng thì không thể thu hồi. Để tránh rủi ro cho đối tác, mặc định số điểm được Topup chỉ có thể sử dụng sau 24 giờ kể từ thời điểm nhận. Trường hợp Merchant mong muốn số điểm có thể sử dụng ngay, vui lòng liên hệ với Bộ phận kinh doanh hoặc tham khảo Dịch vụ VinID Giftcode

Luồng người dùng sử dụng dịch vụ

Đối tác có thể sử dụng Dịch vụ Topup VinID Point cho nhiều mục đích khác nhau tùy thuộc vào nghiệp vụ của mình như: mua bán điểm, trao đổi/tặng thưởng, … từ hệ thống của mình. Sơ đồ dưới đây minh họa cho nghiệp vụ Đổi điểm VinID của đối tác có hệ thống điểm loyalty riêng.

Sơ đồ xử lý kỹ thuật

APIs

post
{API-HOST}/merchant-integration/v1
/gateway
Get user info by phone number
post
{API-HOST}/merchant-integration/v1
/gateway
Top-up points to phone number
REQUEST TEMPLATE
{
"phone_no": "01118281123", // optional,numeric,min=10,max=11
"point_amount": 2, // required,numeric,min=0,should be < 20000 when send_reciept is true
"invoice_no": "string", // required,max length=23
"send_receipt": true | false, // required
"receipt_info": { // All receipt info fields is required if send_receipt is true
"name": "string", // max length=50
"address":"string", // max length=100
"email":"string", // Email format,max length=50
"tax_code":"string" // max=32
},
"send_sms": true | false, // optional, default value: true
"id_type": "string", // optional, valid value: MOBILE, CARD, USER_ID
"id": "string" // optional,
}
post
{API-HOST}/merchant-integration/v1
/gateway
Query order status

Mã lỗi

HTTP Status Code
Code
API
Message
Note
400
4000
All
Bad request
403
403100
All
MerchantId/TerminalId invalid
200
200300
Get member info
Member card is not activated or blocked
200
4000306
Top-up points
Member card is not activated or blocked
200
200301
Get member info
Account is not activated or blocked
Tài khoản chưa được kích hoạt hoặc tạm thời bị khóa
200
4000326
Top-up points
Account is not activated or blocked
Tài khoản chưa được kích hoạt hoặc tạm thời bị khóa
200
200400
Get member info
Member does not exist
Tài khoản của thành viên không tồn tại
200
4000315
Top-up points
Member does not exist
Tài khoản của thành viên không tồn tại
200
4000307
Top-up points
Invoice no already exists
200
4000001
Top-up points
MerchantId/TerminalId/RequestId invalid
200
4030302
Top-up points
MerchantId/TerminalId not found/not active
200
500400
Top-up points
Insufficient point balance
Số điểm của thành viên không đủ để thanh toán
200
4000318
Top-up points
Member is potential risk
200
4000328
Top-up points
Exceeded max point amount for receipting
Giá trị giao dịch vượt giới hạn
200
600400
Top-up points
Campaign is unavailable or Allowed point has exceeded
200
600500
Top-up points
Transaction value exceeds limitation
Tham khảo bảng Mã lỗi chung
Xem thêm: