Thanh toán Linked Account

Giới thiệu dịch vụ

Là giải pháp thanh toán hỗ trợ các đối tác, đơn vị kinh doanh có website hoặc ứng dụng di động (Android, iOS).

Khách hàng sau khi đã liên kết tài khoản ví VinID Pay với ứng dụng của đối tác, tại bước chọn phương thức thanh toán, khách hàng chỉ cần chọn VinID Pay để thanh toán trực tiếp ở ứng dụng đối tác mà không cần phải thực hiện thêm thao tác gì hay mở ứng dụng VinID.

Luồng người dùng sử dụng dịch vụ

Sơ đồ xử lý kỹ thuật

1.Liên kết

2. Thanh toán

Giải thích sơ đồ

Liên kết

 1. Khách hàng chọn liên kết tài khoản ví VinID Pay làm phương thức thanh toán trên hệ thống của Merchant.

 2. Merchant Backend kiểm tra yêu cầu liên kết và gửi yêu cầu liên kết cho VinID Pay Backend.

 3. VinID Pay Backend kiểm tra và thực hiện khởi tạo liên kết, trả về ID và url cho Merchant Backend.

 4. Merchant Backend lưu thông tin và thực hiện: a. Trên thiết bị di động, mở url đã nhận → Hệ thống sẽ mở web hoặc app VinID Pay để khách hàng xác nhận. b. Trên các thiết bị IoT, generate mã QR liên kết và hiển thị mã QR cho khách hàng.

 5. Khách hàng thực hiện xác nhận nếu liên kết trên thiết bị di động hoặc sử dụng app VinID Pay để quét mã QR.

 6. Khách hàng xác nhận liên kết

 7. Sau khi xác nhận liên kết thành công, VinID Pay Backend gọi API của Merchant Backend để thực hiện thông báo kết quả liên kết đồng thời quay lại ứng dụng của Merchant. Merchant Backend gọi API kiểm tra trạng thái liên kết nếu không nhận được kết quả.

 8. Merchant hiển thị kết quả liên kết trên ứng dụng của Merchant.

Thanh toán

 1. Khách hàng lựa chọn sản phẩm/dịch vụ trên ứng dụng của Merchant và lựa chọn thanh toán qua liên kết tài khoản VinID Pay.

 2. Merchant Backend yêu cầu khách hàng xác nhận trước khi thực hiện thanh toán

 3. Sau khi khách hàng xác nhận thanh toán, Merchant Backend kiểm tra và gửi yêu cầu thanh toán cho VinID Pay Pay Backend.

 4. VinID Pay Backend kiểm tra yêu cầu thanh toán và thực hiện: a. Nếu số tiền thanh toán nằm trong hạn mức ko cần xác thực, VinID Pay Backend thực hiện trừ tiền của ví khách hàng và trả về kết quả giao dịch cho Merchant Backend. b. Nếu số tiền thanh toán nằm trong hạn mức yêu cầu xác thực, VinID Pay Backend thực hiện khởi tạo giao dịch và trả về thông tin giao dịch cho Merchant Backend.

 5. Merchant Backend nhận thông tin giao dịch: a. Nếu giao dịch không yêu cầu xác thực, Merchant Backend thực hiện lưu thông tin và thông báo kết quả cho khách hàng b. Nếu giao dịch yêu cầu xác thực (OTP), Merchant Frontend mở màn hình nhập OTP để khách hàng xác nhận. Sau khi khách hàng nhập OTP, Merchant Backend gửi thông tin xác thực cho VinID Pay Backend. VinID Backend kiểm tra thông tin, thực hiện trừ tiền ví khách hàng và trả về kết quả giao dịch.

 6. Kết quả giao dịch: a. Với trường hợp merchant muốn xác nhận lại trạng thái đơn hàng, VinID Pay sẽ trừ tiền ví user trước và thực hiện HOLD tiền và báo lại đã HOLD tiền. Merchant sẽ thực hiện confirm lại đơn hàng đã thanh toán và VinID Pay sẽ update giao dịch thành công và báo lại. b. Với trường hợp không cần xác nhận từ phía merchant, VinID Pay sẽ thực hiện trừ tiền ví, ghi nhận giao dịch thành công luôn và báo lại cho merchant.

 7. Merchant Frontend hiển thị kết quả giao dịch cho khách hàng.

APIs

POST https://api-payment-uat.vinid.dev/oh-integration/account/v1/link-wallet

Request Body

NameTypeDescription

signature

string

signature = sign(<partner_user_id>|<partner_code>|<callback_url>) Cần thực hiện ký số (SHA 256, RSA 2048) bằng private_key

callback_url

string

URL của API callback sau khi liên kết thành công. Trong API Callback VinID sẽ gửi thông tin token sau liên kết và thông tin điện thoại của user

partner_type

string

Default value = MERCHANT

partner_code

string

Mã định danh của Merchant tại VinID Pay

partner_user_id

string

Unique user identify on merchant system (user name, email, phone_number...)

{
  "data": {
    "web_url": "string",
    "link_id": "string",
    "expiry_duration": int    //expire time (minute)
  }
  "meta": {
  }
}

POST https://api-payment-uat.vinid.dev/oh-integration/account/v1/check-status-link-wallet

Request Body

NameTypeDescription

signature

string

Signature = sign (<partner_user_id>|<partner_code>|<callback_url>) Cần thực hiện ký số (SHA 256, RSA 2048) bằng private_key

partner_code

string

Mã định danh của Merchant tại VinID Pay

link_reference_id

string

unique user indentity on merchant system (user name, email, phone_number...)

{
  "data": {
        "link_reference_id": "String",
        "user_token":"string",
        "phone_number": "string" //masked và hiển thị 3 số cuối: *******xxx
      }
  "meta": {
    "code": 200
  }
}

Create payment transaction

POST https://api-payment-uat.vinid.dev/oh-integration/transaction/purchase/v1/online-transactions

Request Body

NameTypeDescription

signature

string

signature = (<user_token>|<merchant_code>|<merchant_id>|<terminal_id>|<invoice_no>|<order_create_at>|<bill_amount>|<amount_currency=VND>|<amount_currency=OE POINT>) Cần thực hiện ký số (SHA 256, RSA 2048) bằng private_key

holding_enabled

boolean

Nếu Merchnat cần check lại trạng thái đơn hàng (trừ tiền user, hold tiền vào tài khoản merchant) > holding_enable=true nếu Merchant không cần check lại trạng thái đơn hàng > holding_enable=false

invoice_no

string

Số hóa đơn (mã đơn hàng)

currency

string

VNĐ

amount

string

Số tiền cần thanh toán (VNĐ)

payment_request_list

array

Thông tin thanh toán

bill_amount

string

Số tiền hóa đơn gốc

order_created_at

number

Ngày tạo đơn hàng

transaction_reference_number

string

Mã giao dịch phía merchant

description

string

Mô tả đơn hàng

terminal_id

string

pos code (mã pos)

merchant_id

string

store code (mã cửa hàng)

merchant_code

string

Mã định danh của merchant tại VinID

partner_code

string

Mã định danh của Merchant tại VinID Pay

user_token

string

User token sau khi đăng ký tài khoản

{
  "data": {
    "transaction_id": "string",
    "transaction_ref_number": "string",
    "transaction_status": "string",
    "transaction_wallet_number": "string", //for reconciliation
    "verification_methods" : number, // 0: By pass; 2: OTP;
  }
  "meta": {
  }
}

Confirm payment transaction

POST https://api-payment-uat.vinid.dev/oh-integration/transaction/purchase/v1/online-transactions-confirm

Request Body

NameTypeDescription

signature

string

signature = sign(<user_token>|<transaction_id>|<transaction_reference_id>) Cần thực hiện ký số (SHA 256, RSA 2048) bằng private_key

otp

string

Mã OTP khách nhận được

transaction_reference_number

string

Mã giao dịch phía đối tác

transaction_id

string

Mã giao dịch

partner_code

string

Mã định danh của merchant tại VinID Pay

user_token

string

User token sau khi liên kết tài khoản

{
  "data": {
    "transaction_id": "string",
    "transaction_ref_number": "string",
    "transaction_status": "string",
    "transaction_wallet_number": "string", //for reconciliation
  }
  "meta": {
  }
}

Confirm order transaction

POST https://api-payment-uat.vinid.dev/oh-integration/transaction/purchase/v1/confirmOrder

Request Body

NameTypeDescription

signature

string

signature = sign(<invoice_no>|<parter_code>|<order_status>) Cần thực hiện ký số (SHA 256, RSA 2048) bằng private_key

order_status

string

Trạng thái đơn hàng

partner_code

string

Mã định danh của merchant tại VinID Pay

invoice_no

string

Mã hóa đơn (mã đơn hàng)

{
  "meta": {
    "request_id": "string",
    "code": 200
  },
  "data": {
    "transaction_status": "FAIL", // FAIL, SUCCESS
  }
}

POST https://api-payment-uat.vinid.dev/oh-integration/account/v1/unlink-wallet

Request Body

NameTypeDescription

signature

string

signature = sign(<user_token>|<partner_code>) Cần thực hiện ký số (SHA 256, RSA 2048) bằng private_key

partner_code

string

Mã định danh của Merchnat tại VinID Pay

user_token

string

User token sau khi liên kết tài khoản

{
  "data": {}
  "meta": {
     "code": 200
  }
}

Hướng dẫn test

Case

Description / Steps to procedure

Expect Behavior

Thanh toán thành công với trường hợp số tiền nhỏ hơn X

(không yêu cầu khách hàng xác nhận)

 • Trên Merchant app, chọn thanh toán 1 đơn hàng sử dụng VinID Pay làm phương thức thanh toán

 • Thanh toán thành công không cần xác nhận

 • Thông báo thanh toán thành công trên 3rd-party app

 • Thông báo thanh toán thành công trên ứng dụng VinID

Thanh toán thành công với số tiền >= X

(yêu cầu khách hàng xác nhận OTP)

 • Trên Merchant app, chọn thanh toán 1 đơn hàng sử dụng VinID Pay làm phương thức thanh toán

 • 3rd-party hiển thị màn hình nhập OTP

 • Nhập OTP và xác nhận thanh toán thành công

 • Thông báo thanh toán thành công trên Merchant app

 • Thông báo thanh toán thành công trên ứng dụng VinID

Last updated