Thuật ngữ

Các thuật ngữ kỹ thuật được dùng trong tài liệu này

  • Đối tác:

Bên đã tích hợp và sử dụng một hoặc nhiều phương thức thanh toán hiện hành của VinID như là một trong các phương thức thanh toán chính thức của mình.

  • Mã giao dịch VinID:

Mã giao dịch VinID là một mã được VinID Pay tạo ra để định danh cho một giao dịch của đối tác. Mã giao này là duy nhất trên hệ thống VinID. này là duy nhất trên hệ thống VinID Pay.

  • Mã giao dịch đối tác:

Mã giao dịch đối tác là mã duy nhấtđịnh danh cho giao dịch của đối tác khi gửi qua VinID để yêu cầu thanh toán. Mã giao dịch đối tác sẽ tương ứng với một mã giao dịch của VinID.order_reference_id.

  • Trang web/ứng dụng khách hàng

Trang web / Ứng dụng được VinID xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp truy cập vào để xem và quản lý các thông tin kinh doanh (giao dịch, thông tin tích hợp, cửa hàng, tài khoản ví, v.v.. ) của doanh nghiệp mình.

  • Tài khoản khách hàng (Merchant account):

Mỗi đối tác khi liên kết với VinID Pay sẽ được cấp tài khoản khách hàng. Tài khoản này sẽ dùng để quản lý các giao dịch, thông tin tích hợp, cửa hàng, tài khoản ví, v.v.. trên trang web/ ứng dụng doanh nghiệp (Merchant Site/App) do VinID Pay cung cấp.

Nếu bạn là nhà phát triển phần mềm hoặc tổ chức thứ 3, bạn vẫn có thể đăng ký tài khoản khách hàng và sử dụng các thông tin tích hợp của VinID Pay, cũng như các chức năng khác (nêu trên).

  • RSA

RSA là một thuật toán mã hóa công khai. Đây là thuật toán đầu tiên phù hợp với việc tạo ra chữ ký điện tử đồng thời với việc mã hóa, nó đánh dấu một sự tiến bộ vượt bậc của lĩnh vực mật mã học trong việc sử dụng khóa công cộng. RSA đang được sử dụng phổ biến trong thương mại điện tử và được cho là đảm bảo an toàn với điều kiện độ dài khóa đủ lớn.

Link tài liệu tham khảo từ wiki https://en.wikipedia.org/wiki/RSA_(cryptosystem)

Last updated