Search
K

Refund giao dịch

Hoàn trả lại số tiền/điểm mà khách hàng đã thanh toán

Giới thiệu dịch vụ

Dịch vụ Hoàn lại giao dịch (Refund) cho phép merchant trả lại số tiền/điểm mà người dùng đã thanh toán qua ví VinID Pay.
Merchant có thể thực hiện hoàn lại một phần hoặc toàn bộ giá trị của giao dịch tùy thuộc vào nghiệp vụ của mình. Người dùng sẽ được thông báo trên ứng dụng VinID về số tiền/điểm mà merchant hoàn trả.
VinID Pay cung cấp dịch vụ Refund thông qua 2 phương thức sử dụng:
 • User Frontend (Merchant Site/Merchant App): merchant đăng nhập bằng tài khoản merchant vào trang web/ ứng dụng của VinID cung cấp để hoàn tiền cho giao dịch. Xem hướng dẫn tại đây
 • Backend-to-Backend: merchant tích hợp kết nối hệ thống thanh toán của VinID và sử dụng API để yêu cầu hoàn tiền cho giao dịch.
Lưu ý
 • Hiện tại chỉ có thể refund trong kỳ (được hiểu là giao dịch gốc diễn ra vào ngày T và giao dịch refund diễn ra trong khoảng thời gian từ 00:00 ngày T đến hết 09:09:59 AM ngày T+1).
 • Không cho phép refund các giao dịch có khuyến mãi như sử dụng voucher, giao dịch có cashback, hoặc ưu đãi giảm giá khi thanh toán của VinID ….
 • Đối với các giao dịch thanh toán qua hình thức MerchantQR thì merchant cần sử dụng Merchant Site/Merchant App để thực hiện refund.

Luồng người dùng

 1. 1.
  User thực hiện trả lại mặt hàng đã mua tại Merchant
 2. 2.
  Merchant tạm giữ lại hàng và gửi yêu cầu refund giao dịch tới VinID
 3. 3.
  VinID kiểm tra yêu cầu của Merchant:
  a. Nếu các thông tin yêu cầu hợp lệ, VinID sẽ thực hiện refund theo yêu cầu của Merchant
  b. Nếu các thông tin yêu cầu không hợp lệ, VinID sẽ từ chối yêu cầu và báo lỗi cho Merchant.
 4. 4.
  VinID thông báo kết quả xử lý refund cho Merchant
 5. 5.
  Dựa vào kết quả phản hồi của VinID, Merchant đưa ra quyết định việc trả hàng của User.

APIs

post
{API-HOST}/merchant-integration/v1/orders
/refund
Refund
Lưu ý
 • Nếu merchant không chỉ định giá trị cụ thể chovnd_amountpoint_amountthì không truyền hoặc truyền null.Nếu truyền 0 sẽ báo lỗi. Trường hợp cả 2 tham số đều không được chỉ định thì VinID sẽ thực hiện refund toàn phần cho giao dịch.
 • Hiện tại chỉ cho phép refund toàn phần điểm. Vì vậy nếu muốn refund điểm thì merchant cần truyền vào chính xác số điểm mà người dùng đã tiêu trong giao dịch gốc.
 • Thời gian timeout khi gọi API refund tối thiểu là 25s để đảm bảo nhận được response từ VinID

Mã lỗi

Mã lỗi
Thông báo
200
OK
2000801
Refund thành công. Khách hàng đã nhận lại tiền. Phần điểm hoàn lại sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất
2000802
Refund thành công. Khách hàng đã nhận lại điểm. Phần tiền hoàn lại sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất
4000001
Dữ liệu không hợp lệ
4000800
Mã đơn hàng gốc không tồn tại
4000801
Giao dịch gốc không phải là payment
4000802
Giao dịch gốc không thành công
4000803
Giao dịch gốc có khuyến mãi
4000804
Giao dịch gốc đã cashback
4000807
Giao dịch gốc không phải DIRECT PAY hoặc QR PAYMENT
4000809
Số tiền còn lại không đủ thực hiện giao dịch
4000810
Currency không đúng với giao dịch gốc
4000811
Số tiền refund phải là số nguyên dương
4000812
Giao dịch gốc không được thanh toán bằng điểm
4000813
Điểm loyalty không trùng với giao dịch gốc
4000817
Merchant không được thiết lập refund tự động
4000820
Giao dịch đã quá thời hạn có thể refund
4000824
Thiếu thông tin mã giao dịch gốc
4030800
Merchant không được phép thực hiện hoàn tiền
4040800
Giao dịch gốc không tồn tại trên core ví
4040801
Giao dịch gốc không tồn tại
4080804
Quá thời hạn kết nối
4090801
Mã đơn hàng đã tồn tại
5000800
Refund thất bại
5000801
Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu
5000802
Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu
Thông tin thêm: