X-Key-Code

X-Key-Code là mã được tạo ra để xác thực merchant tích hợp với VinID. Mã này sẽ do merchant tạo thông qua Merchant Site sau khi được VinID cung cấp tài khoản để đăng nhập.

Bước 1: Đăng nhập vào Merchant Site bằng tài khoản do VinID cung cấp.

Bước 2: Tìm đến phần API Key trong mục Tích hợp thanh toán.

Bước 3: Bấm vào nút TẠO MỚI và nhập các thông tin cần thiết.

  • Tên Key : để phân biệt các X-Key-Code trong danh sách

  • Ngày hết hạn : nếu không chỉ định thì X-Key-Code sẽ có hạn sử dụng là vĩnh viễn.

  • Tự Động Tạo Key : mặc định hệ thống sẽ tự động sinh ra Public key và cấp Private key tương ứng cho merchant. Trường hợp merchant muốn sử dụng Public key của mình thì có thể bỏ check ở option này và điền Public key của mình vào ô Public key ở bên phải.

Bước 4: Bấm nút XÁC NHẬN để thực hiện tạo X-Key-Code

Nếu ở Bước 3, merchant sử dụng tính năng Tự động tạo key thì hệ thống sẽ trả lại Private key tương ứng. Vui lòng lưu giữ Private key này để thực hiện việc tạo signature trong các API request gửi đến với X-Key-Code mà bạn vừa tạo.

Bước 5: X-Key-Code mới được tạo ra sẽ hiển thị trong danh sách API Keys. Merchant sử dụng Mã Key để truyền vào header của API request theo quy chuẩn request header của VinID.

Last updated