Logout endpoint

Đăng xuất

/oauth2/sessions/logout

GET https://oauth-qc.vinid.dev/oauth2/sessions/logout

Query Parameters

NameTypeDescription

post_logout_redirect_uri

string

id_token_hint

string

Tham số

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

id_token_hint

string

id_token

post_logout_redirect_uri

string

Url để điều hướng tới sau khi logout thành công

state

string

Tham số ngẫu nhiên của post_logout_redirect_uri

post_logout_redirect_uri = urlencode(https://your_redirect_page?state=example)

  • frontchannel_logout_uri được sử dụng để OneID hủy token đối với frontend app.

GET https://yourapp.test/frontchannel_logout?iss=https://oauth-dev.vinid.dev/&sid=08a5019c-17e1-4977-8f42-65a12843ea02
  • backchannel_logout_uri được sử dụng để OneID hủy token đối với backend app.

POST /backchannel_logout HTTP/1.1
Host: yourapp.test
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

logout_token=eyJhbGci ... .eyJpc3Mi ... .T3BlbklE ...

Last updated