Search…
Logout endpoint
Đăng xuất
get
https://oauth-qc.vinid.dev
/oauth2/sessions/logout
/oauth2/sessions/logout
Tham số
Định dạng
Mô tả
Ví dụ
id_token_hint
string
id_token
post_logout_redirect_uri
string
Url để điều hướng tới sau khi logout thành công
state
string
Tham số ngẫu nhiên của post_logout_redirect_uri
Logout sequence diagram
post_logout_redirect_uri = urlencode(https://your_redirect_page?state=example)
  • frontchannel_logout_uri được sử dụng để OneID hủy token đối với frontend app.
GET https://yourapp.test/frontchannel_logout?iss=https://oauth-dev.vinid.dev/&sid=08a5019c-17e1-4977-8f42-65a12843ea02
  • backchannel_logout_uri được sử dụng để OneID hủy token đối với backend app.
POST /backchannel_logout HTTP/1.1
Host: yourapp.test
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
logout_token=eyJhbGci ... .eyJpc3Mi ... .T3BlbklE ...
Export as PDF
Copy link