Search…
Deprecated APIs

APIs

get
{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty
/topup/member?{parameters}
Get user info by phone number
REQUEST TEMPLATE
1
{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty/topup/member?phone_number=string&store_code=string&pos_code=string
Copied!
post
{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty
/topup
Top-up points to phone number
REQUEST TEMPLATE
1
{
2
"phone_number": "string",
3
"store_code" : "string",
4
"pos_code" : "string",
5
"point_amount":2,
6
"order_id": "string",
7
"txn_id":"string",
8
"send_receipt": true/false,
9
"receipt_info": {
10
"name": "string",
11
"address": "string",
12
"email": "string",
13
"tax_code": "string"
14
}
15
}
Copied!
get
{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty
/topup/status?{parameters}
Query order status
REQUEST TEMPLATE
1
{API-HOST}/merchant-integration/v1/loyalty/topup/status?txn_id=string&store_code=string&pos_code=string
Copied!

Mã lỗi

Code
Message
4000001
Dữ liệu không hợp lệ
4000306
Thẻ chưa được kích hoạt hoặc tạm thời bị khóa
4000307
TnxID đã tồn tại
4000315
Tài khoản không tồn tại
4000318
Tài khoản có nguy cơ tiềm ẩn
4000326
Tài khoản chưa được kích hoạt hoặc tạm thời bị khóa
4000328
Quá giới hạn số điểm cho phép để xuất hóa đơn
4010001
Lỗi trong quá trình chứng thực yêu cầu
4030302
Store/POS không tồn tại
Tham khảo bảng Mã lỗi chung
Xem thêm: