Search…
Dịch vụ lấy hạng thành viên trung thành

Giới thiệu dịch vụ

Là giải pháp giúp các bên đối tác lấy hạng của thành viên trung thành (vàng, bạc đồng) của VinID.
Khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của đối tác VinID khi đối tác không có hệ thống loyalty, khi thực hiện thanh toán bằng VinID, hệ thống sẽ lấy hạng thành viên của khách hàng. Theo đó, khách hàng sẽ được giảm giá dựa theo thứ hạng thành viên của mình trong VinID.

Luồng người dùng sử dụng dịch vụ

Sơ đồ xử lý kĩ thuật

APIs

Lưu ý:
Merchant muốn lấy thông tin hạng thành viên VinID cần được cấp quyền cụ thể allow_loyalty_membership_check. Khi onboard một merchant hoặc một merchant đăng kí sử dụng dịch vụ này cần được set thêm quyền này trong database.
get
{API_HOST}/merchant-integration/v1/loyalty/membership?id_type=string&identity=string&business_code=string&program_code=string
Lấy thông tin hạng thành viên

Những mã lỗi có thể xảy ra

  • 401005: identity_type not supported
  • 400002: invalid phone_number format
  • 401006: invalid customer id
  • 401007: invalid loyalty business
  • 401008: invalid loyalty program
  • 500503: generic OLS error