Dịch vụ lấy hạng thành viên trung thành

Giới thiệu dịch vụ

Là giải pháp giúp các bên đối tác lấy hạng của thành viên trung thành (vàng, bạc đồng) của VinID.

Khách hàng mua hàng, sử dụng dịch vụ của đối tác VinID khi đối tác không có hệ thống loyalty, khi thực hiện thanh toán bằng VinID, hệ thống sẽ lấy hạng thành viên của khách hàng. Theo đó, khách hàng sẽ được giảm giá dựa theo thứ hạng thành viên của mình trong VinID.

Luồng người dùng sử dụng dịch vụ

Sơ đồ xử lý kĩ thuật

APIs

Lưu ý:

Merchant muốn lấy thông tin hạng thành viên VinID cần được cấp quyền cụ thể allow_loyalty_membership_check. Khi onboard một merchant hoặc một merchant đăng kí sử dụng dịch vụ này cần được set thêm quyền này trong database.

Lấy thông tin hạng thành viên

GET {API_HOST}/merchant-integration/v1/loyalty/membership?id_type=string&identity=string&business_code=string&program_code=string

Path Parameters

NameTypeDescription

id_type

string

USER_ID: Vinid User MOBILE: User's phonenumber CARD: Loyalty Card Number MEMBER_ID: Member code, Customer Loyalty Number

identity

string

user_id, phone number, card number, member code according to id_type

business_code

string

the owner of the loyalty program, eg: VGC

program_code

string

the loyalty program, eg: VGC

{
 "data": {
  "member": {
   "member_code": "string",
   "full_name": "string"
  },
  "tier_info": {
   "tier_code": "string",
   "tier_name": "string",
   "description": "string"
  } 
 },
 "meta": {
  "code": int,
  "message": "string"
 }
}

Những mã lỗi có thể xảy ra

 • 401005: identity_type not supported

 • 400002: invalid phone_number format

 • 401006: invalid customer id

 • 401007: invalid loyalty business

 • 401008: invalid loyalty program

 • 500503: generic OLS error

Last updated