Auth endpoint

Token endpoint được thiết kế theo đặc tả tại https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4

/oauth2/auth

GET https://oauth-qc.vinid.dev/oauth2/auth

API Này sử dụng cho luồng Authorization code (PKCE), sau khi authentication thành công, một authorization code (query parameter) sẽ được redirect về callback endpoint của ứng dụng.

Query Parameters

NameTypeDescription

code_challenge_method

string

code_challenge

string

state

string

scope

string

response_type

string

code

redirect_uri

string

client_id

string

Tham số

Định đạng

Mô tả

Ví dụ

client_id

string

1mg

redirect_uri

string

http://example.com/callback

response_type

string

code

scope

string

openid offline profile

state

string

code_challenge

string

code_challenge_method

string

S256

Last updated