Thanh toán Transaction QR

Giới thiệu dịch vụ

Là giải pháp hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh, đối tác thanh toán qua các thiết bị có thể hiển thị mã QR hoá đơn (máy POS/ web/ app/ in hoá đơn…)

Khi khởi tạo hóa đơn, đối tác gửi thông tin đến hệ thống VinID Pay để tạo mã. Khách hàng sử dụng tính năng “Quét mã” trên ứng dụng VinID để quét mã do nhân viên cửa hàng cung cấp và tiến hành thanh toán mà không cần nhập thêm bất cứ thông tin nào.

Để sử dụng Transaction QR, đối tác có thể lựa chọn 1 trong 2 phương án như sau:

 • Chủ động tích hợp với hệ thống thanh toán VinID Pay.

 • Sử dụng máy POS của các đối tác đã tích hợp thanh toán với VinID Pay như KiotViet, mPOS, iPOS.

Luồng người dùng sử dụng dịch vụ

Trải nghiệm tính năng thanh toán

Trải nghiệm tính năng thanh toán Transaction QR bằng ví điện tử VinID tại đây

Sequence diagram

APIs

Generate Transaction QR

POST {API-HOST}/merchant-integration/v1/orders/tqr

New API return generated QR for payment. For old endpoint, please read note below

Request Body

NameTypeDescription

expired_in

integer

Order timeout in minute. Can be set from 3 to 15. Default value is 15 if not defined

callback_url

string

Callback URL to merchant's backend

description

string

Description for order

extra_data

string

Extra information for order.

order_amount

integer

Amount of order. Value must be large than 0

order_currency

string

Currency code. Default value is VND

order_reference_id

string

Order id from merchant system. For partial refund with transaction paid by VinID Point, this is required parameter, maximum 35 characters length and need to be unique.

pos_code

string

POS code

service_type

string

Default value is PURCHASE

store_code

string

Store code

{
  "meta": {
    "code": 200,
    "message": "OK"
  },
  "data": {
    "qr_url": "",
    "qr_data": "iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAQAAAAEAAQMAAABmvDolAAAABlBMVEX///8AAABVwtN+AAACWUlEQVR42uyZzY0jIRSEq8WBIyEQComN+keTGKEQAkcOyLWqR8/akgMY2DUHq936Loj3qurR+KzP+i/XRpIPpB4ePjueIbfImvQ2LwQ0ADuSnhKAkBGvej8tBETWHXBk009NXrv27BMCCFdLPV7V3q4J6P+J5AqAFh8LAlZRQCDZ4xnoC/Becr8LWPP63HUWruxq3uu9uycHxvKZVEXhYG446pucTg9EvWbH0RLLjsRy0E5sHmBjYd0aXD3sLAAdA4GvlQAAkqDUw+nJclTtNWTyuy4FxFFR9WiQXUFGjBY7VgJUXLunfrLjVeF52WHdGjUDsLEgXMysQOqSz4ZN8eDgYoBCjlNqwLCrR3jRoTUANTY8VUDJle1NSGcA4Dk2EEx4tppkxSr7vyW3ALCxDNOt8mCpj1fqfM0PSwDEMLWNGZHMXp7gi+NUAFVRpkN9ZB4yt3i+DIPTAxJSmwOrCemYA2vyxdWlADqOilJDjAAU2OL3RMAmC7Vj2H3u8VJFaYx6VtQKAHxRReUxd8cTSUJqT1gH0DYDm6IaoMSsCUV9fj6nxV8HAPOsTJ4y1qumFu225ny61gKAxP1osOYg75EWLFgJUE+HSyFia8nZcBIfwXa9EACgK6opcMJGWl/Mg/EsuRkAG0CcEn3HVscU8ryoWQL4uQOxbD8mKEmQ57kUcN9HjewcH4H3Nr85E2D3k0rFDeZZbezsRe1XASyltaSjyW3cbzvmFQGTz42UE7xEtTmAn4raPUdCVshh+cJKwP0dx3bFu2UD/duHnqmBz/qsf2z9CQAA//87GIM+C12YZwAAAABJRU5ErkJggg==",
    "qr_code": "https://qr.id.vin/TX.20200217T00100018959",
    "order_id": "20200217T00100018959",
    "expiration": 1581914928
  }
}
//REQUEST TEMPLATE
{
 "callback_url": "string",
 "description": "string",
 "expired_in": 0,
 "extra_data": "string",
 "order_amount": 0,
 "order_currency": "string",
 "order_reference_id": "string",
 "pos_code": "string",
 "service_type": "string",
 "store_code": "string"
}

The old endpoint of this API is deprecated.

{API-HOST}/merchant-integration/v1/qr/gen-transaction-qr

Although we will keep it work, but we recommend merchants should move to the new one ASAP.

Please note that the order_reference_id is no more optional in the new endpoint. You should input a unique value every request to make sure the refund process can work correctly.

Thông tin thêm:

Thông tin mã lỗi

Tham khảo Mã lỗi chung

Code mẫu

function getSign($url, $method, $nonce, $timestamp, $keyCode, $requestBody, $pem_private_key)
{
  $data = $url.";".$method.";".$nonce.";".$timestamp.";".$keyCode.";".$requestBody;
  try {
    $p = openssl_pkey_get_private($pem_private_key);
    $signSuccess = openssl_sign($data, $signature, $p, OPENSSL_ALGO_SHA256);
    if (!$signSuccess) {
      print("False");
      return "";
    }
    $encodedSignature = base64_encode($signature);
    openssl_free_key($p);
    return $encodedSignature;
  } catch (Exception $e) {
    print_r($e->getMessage());
  }
}

$url = '/merchant-integration/v1/qr/gen-transaction-qr';
$method = 'POST';
$timestamp = time();
$nonce = (string)$timestamp;

$params = [
  'callback_url' => 'http://merchant-site/vinid/result',
  'description' => 'test qr code',
  'extra_data' => '',
  'order_amount' => '1000',
  'order_currency' => 'VND',
  'order_reference_id' => 'merchant-order-id-01',
  'pos_code' => 'merchant-pos-code',
  'service_type' => 'PURCHASE',
  'store_code' => 'merchant-store-code'
];
$requestBody = json_encode($params);
$apiKey = 'Your api key';
$privateKey = 'Your private key';
$sign = getSign($url, $method, $nonce, $timestamp, $apiKey, $requestBody, $privateKey);
$headers = [
  'Accept: application/json',
  'Content-Type: application/json',
  'X-Key-Code: '.$apiKey,
  'X-Nonce: '.$nonce,
  'X-Timestamp: '.$timestamp,
  'X-Signature: '.$sign,
];

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'https://api-merchant-sandbox.vinid.dev'.$url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $requestBody);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

print_r($result);
return $result;

Last updated