Mã lỗi chung

Code

Message

Nguyên nhân / Giải pháp

5000001

Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu

Lỗi khi xử lý yêu cầu

4000001

Dữ liệu không hợp lệ

Request gửi lên không hợp lệ

4010001

Lỗi trong quá trình chứng thực yêu cầu

Sai keycode, nonce, body signature, timestamp

4010002

Timestamp không hợp lệ

Timestamp không phải dạng số

4010003

Timestamp không hợp lệ

Giá trị timestamp đang lớn hơn timestamp hiện tại ( lớn hơn time.Now() )

4010004

Yêu cầu đã hết hạn

Giá trị timestamp nên trong khoảng 02 tiếng tính từ thời điểm request

4010005

Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu

Kiểm tra lại giá trị Nonce trong request header

4010006

Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu

Giá trị Nonce hiện tại đã được hệ thống ghi nhận sử dụng. Nên thay bằng giá trị Nonce mới.

4040001

Không tìm thấy dữ liệu

Kiểm tra lại các thông tin / ID truyền lên. Trong trường hợp dữ liệu đúng, vui lòng liên hệ hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp.

5000101

Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu

Vui lòng liên hệ hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp.

4040201

Merchant không tồn tại trong hệ thống

Kiểm tra lại mã Merchant / Store / POS tương ứng.

4000801

Không có quyền thực hiện hoàn tiền

Vui lòng liên hệ hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp.

4030001

Merchant ko có quyền truy cập

Merchant chưa được hệ thống cấp phép để sử dụng tính năng nên việc gọi API đang bị từ chối

Last updated