Search
K

Mã lỗi chung

Code
Message
Nguyên nhân / Giải pháp
5000001
Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu
Lỗi khi xử lý yêu cầu
4000001
Dữ liệu không hợp lệ
Request gửi lên không hợp lệ
4010001
Lỗi trong quá trình chứng thực yêu cầu
Sai keycode, nonce, body signature, timestamp
4010002
Timestamp không hợp lệ
Timestamp không phải dạng số
4010003
Timestamp không hợp lệ
Giá trị timestamp đang lớn hơn timestamp hiện tại ( lớn hơn time.Now() )
4010004
Yêu cầu đã hết hạn
Giá trị timestamp nên trong khoảng 02 tiếng tính từ thời điểm request
4010005
Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu
Kiểm tra lại giá trị Nonce trong request header
4010006
Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu
Giá trị Nonce hiện tại đã được hệ thống ghi nhận sử dụng. Nên thay bằng giá trị Nonce mới.
4040001
Không tìm thấy dữ liệu
Kiểm tra lại các thông tin / ID truyền lên. Trong trường hợp dữ liệu đúng, vui lòng liên hệ hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp.
5000101
Hệ thống xảy ra lỗi khi xử lý yêu cầu
Vui lòng liên hệ hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp.
4040201
Merchant không tồn tại trong hệ thống
Kiểm tra lại mã Merchant / Store / POS tương ứng.
4000801
Không có quyền thực hiện hoàn tiền
Vui lòng liên hệ hỗ trợ kỹ thuật để được trợ giúp.
4030001
Merchant ko có quyền truy cập
Merchant chưa được hệ thống cấp phép để sử dụng tính năng nên việc gọi API đang bị từ chối