Search
K

Callback / IPN

Phía đối tác cần chuẩn bị Callback API để nhận về kết quả giao dịch thành công từ phía VinID Pay. (Với thanh toán thất bại, VinID Pay sẽ không thực hiện callback)
VinID sẽ cung cấp một Public Key cho đối tác để có thể thực hiện xác thực request do VinID gọi qua theo format sau :
Format: status;transactionID;orderID
signature = SHA256WithRSA(status;transactionID;orderID)
Tham số
Định dạng
Mô tả
Ví dụ
order_id
String
Order ID trong response trả về của VinID.
Xem thêm
20190101T00300000001
pay_status
String
Trạng thái thanh toán
SUCCESS
signature
String
Chữ ký do VinID Pay tạo ra
KFfoZvHz9n 6MimLnCNn+4/DtPFQenQH12 +3qX5RkfhBw2mfPTc/fHLfhSP4g==
transaction_id
String
Mã giao dịch của VinID
extra_data
String
Thông tin bổ sung của đơn hàng
total_discount
Number
Tổng giá trị khuyến mãi của đơn hàng
user_id
String
Mã người dùng đã thực hiện thanh toán
point_amount
Number
Số điểm mà người dùng đã thanh toán
vnd_amount
Number
Số tiền ví khách hàng đã thanh toán
Method: GET
Query string:
○ order_id : mã đơn hàng
○ pay_status : trạng thái đơn hàng
○ transaction_id : mã giao dịch bên hệ thống của VinID
○ signature : chữ ký điện tử, để đối tác có thể verify request
Example:
https://merchant-host.com?extra_data=&order_id=20190178900134567890&pay_status=SUCCESS&point_amount=0&total_discount=0&transaction_id=1234567890&user_id=12345&vnd_amount=99000&signature=sAHaSf1peit3rrMmD2PivrDSWq1dE%2BolCe1rknWH0f%2FV5eYZ5lJv7Kygrv7Wp9PUbZUO2lbbLUBSFfdF7y4UVwQLFIzFTUCBymPqYFyOz8nsTXFWAoneigFm0B4%2BoZIT1yVZERF2mqwnFdPLRhnkCN4zq9z8g%3D%3D