Callback / IPN

Phía đối tác cần chuẩn bị Callback API để nhận về kết quả giao dịch thành công từ phía VinID Pay. (Với thanh toán thất bại, VinID Pay sẽ không thực hiện callback)

VinID sẽ cung cấp một Public Key cho đối tác để có thể thực hiện xác thực request do VinID gọi qua theo format sau :

Format: status;transactionID;orderID
signature = SHA256WithRSA(status;transactionID;orderID)

Tham số

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

order_id

String

Order ID trong response trả về của VinID.

Xem thêm

20190101T00300000001

pay_status

String

Trạng thái thanh toán

SUCCESS

signature

String

Chữ ký do VinID Pay tạo ra

KFfoZvHz9n 6MimLnCNn+4/DtPFQenQH12 +3qX5RkfhBw2mfPTc/fHLfhSP4g==

transaction_id

String

Mã giao dịch của VinID

extra_data

String

Thông tin bổ sung của đơn hàng

total_discount

Number

Tổng giá trị khuyến mãi của đơn hàng

user_id

String

Mã người dùng đã thực hiện thanh toán

point_amount

Number

Số điểm mà người dùng đã thanh toán

vnd_amount

Number

Số tiền ví khách hàng đã thanh toán

Method: GET
Query string:
○ order_id : mã đơn hàng
○ pay_status : trạng thái đơn hàng
○ transaction_id : mã giao dịch bên hệ thống của VinID
○ signature : chữ ký điện tử, để đối tác có thể verify request
Example: 
https://merchant-host.com?extra_data=&order_id=20190178900134567890&pay_status=SUCCESS&point_amount=0&total_discount=0&transaction_id=1234567890&user_id=12345&vnd_amount=99000&signature=sAHaSf1peit3rrMmD2PivrDSWq1dE%2BolCe1rknWH0f%2FV5eYZ5lJv7Kygrv7Wp9PUbZUO2lbbLUBSFfdF7y4UVwQLFIzFTUCBymPqYFyOz8nsTXFWAoneigFm0B4%2BoZIT1yVZERF2mqwnFdPLRhnkCN4zq9z8g%3D%3D

Last updated