Thanh toán App to App

Giới thiệu dịch vụ

Loại hình dịch vụ App to App là giải pháp thanh toán áp dụng cho đối tác có ứng dụng di dộng (Android/iOS) muốn hỗ trợ thanh toán trực tiếp qua ứng dụng VinID.

Khách hàng mua hàng trên ứng dụng của đối tác và chọn VinID Pay là phương thức thanh toán. Hệ thống sẽ tự động kết nối với ví VinID Pay và tiến hành thanh toán cho giao dịch của khách hàng.

Quá trình thanh toán sẽ diễn ra liên tục mà khách hàng không cần phải tự mở nhiều ứng dụng cùng lúc.

Sơ đồ luồng trải nghiệm người dùng

Sequence diagram

APIs

Create Order

POST {API-HOST}/merchant-integration/v1/qr/create-transaction-order

API to create new order

Request Body

NameTypeDescription

extra_data

string

Thông tin thêm cho đơn hàng

order_reference_id

string

Mã đơn hàng của đối tác. Sử dụng để refund và đối soát.

order_currency

string

Mã tiền tệ ( VND )

store_code

string

Mã cửa hàng

description

string

Thông tin mô tả đơn hàng

callback_url

string

Callback URL của đối tác

pos_code

string

Mã POS

order_amount

number

Số tiền thanh toán

service_type

string

Giá trị mặc định = PURCHASE

user_id

string

User ID của đối tác

{
  "meta": {
    "code": 200,
    "message": "OK"
  },
  "data": {
    "signature": "",
    "order_id": "20190101T00300000001",
    "expired_at": 0
  }
}

Query Order Status

GET {API-HOST}/merchant-integration/v1/qr/query/{order_id}

API to check current order status

Path Parameters

NameTypeDescription

order_id

string

Order ID

{
 "data": {
  "created_at": 0,
  "merchant_user_id": "string",
  "order_amount": 0,
  "order_id": "string",
  "pay_status": "string",
  "point_amount": 0,
  "transaction_id": "string",
  "updated_at": 0,
  "vnd_amount": 0
 },
 "meta": {
  "code": 0,
  "message": "string"
 }
}

Thông tin thêm:

Bảng mã lỗi

Tham khảo Bảng mã lỗi

Mobile SDK

iOS

Android

Last updated