Request Header

Chuẩn Request Header khi tích hợp.

Mọi request đến hệ thống VinID đều tuân thủ theo Request Header sau :

Tham số

Bắt buộc

Định dạng

Độ dài (Max)

Mô tả

Ví dụ

X-Key-Code

String

36

Đăng nhập vào Merchant Site để tạo mã. Mô tả chi tiết tại đây.

b7bdf002-4948-44d2-99d1-99c8c81c3f47

X-Timestamp

Number

Thời gian tạo đơn hàng (unix timestamp in seconds)

1570723375

X-Nonce

String

255

Sử dụng với mỗi request từ merchant, có giá trị sử dụng duy nhất trong vòng 2h tính từ thời điểm hệ thống VinID nhận được request.

00a81e60-2684-4cf9-878d-f37559213059

X-Signature

String

Dữ liệu xác thực của đơn hàng.

Mô tả chi tiết tại đây.

X-Request-ID

Không

String

255

ID của request từ đối tác

Last updated