Search…
Request Header
Chuẩn Request Header khi tích hợp.
Mọi request đến hệ thống VinID đều tuân thủ theo Request Header sau :
Tham số
Bắt buộc
Định dạng
Độ dài (Max)
Mô tả
Ví dụ
X-Key-Code
String
36
Đăng nhập vào Merchant Site để tạo mã. Mô tả chi tiết tại đây.
b7bdf002-4948-44d2-99d1-99c8c81c3f47
X-Timestamp
Number
Thời gian tạo đơn hàng (unix timestamp in seconds)
1570723375
X-Nonce
String
255
Sử dụng với mỗi request từ merchant, có giá trị sử dụng duy nhất trong vòng 2h tính từ thời điểm hệ thống VinID nhận được request.
00a81e60-2684-4cf9-878d-f37559213059
X-Signature
String
Dữ liệu xác thực của đơn hàng.
Mô tả chi tiết tại đây.
X-Request-ID
Không
String
255
ID của request từ đối tác
Export as PDF
Copy link